PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

Karise vandværk

Karise Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Vandværket har ca. 1085 andelshavere og forsyner foruden Karise by også store dele af byens opland. Selskabet blev stiftet den 26. oktober 2010 og har overtaget driften fra Interessentskabet Karise Vandværk. Årsagen til skift af selskabsform er nærmere beskrevet i dette link: Hvorfor ændre til et a.m.b.a.?

Vandværket ligger på Skolegade 15 og vores indvindingsboringer er i Tokkeskov og Ganneskov.

Telefontid  16:30 til 18:00 men vi henstiller til at sende en mail med kontaktoplysninger og spørgsmål til admin@karise-vandvaerk.dk.
Dette gælder også spørgsmål vedr måleraflæsninger & betalinger

Vandværkets telefonnummer er 70702407.

Ved brud og lignende skal man selvfølgelig ringe 

Ved normal drift stilles alle opkald videre til et bestyrelsesmedlem, som regel formanden. I tilfælde af driftsforstyrrelser vil du i stedet få fat i en telefonsvarer, der oplyser om problemets omfang og eventuelt også dets varighed.


Aktuelt

Driftsituationen er normal.

PLANLAGTE DRIFTSTOP :

Der er ingen planlagte afbrydelser af vandforsyningen.

Fra generalforsamlingen
den 16. maj 2017.


Bestyrelsen fik af general-
forsamlingen bemyndigelse
til at gå videre med projektet
om etablering af nyt vandværk
i Karise.

En bemyndigelse der giver mulighed for at optage lån for op til kr. 10 Mill.

Vi kommer med mere info senere