PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

Vandmålere
Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmåleren og har til enhver tid ret til, at kontrollere dens visning eller at udskifte den som led i vandværkets løbende kontrol af målere. 

Vandmåleren skal derfor placeres, så den både kan aflæses uden problemer og udskiftes nemt og enkelt, hvis den skal kontrolleres. 
Opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren vil ofte være uhensigtsmæssigt, da de kan hindre adgangen til vandmåleren eller blive udsat for vandskade ved en eventuel udskiftning af måleren.
 
Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
 

Hvis du mener, at din vandmåler ikke måler korrekt, kan du rette henvedelse til bestyrelsen for at få kontrolleret  måleren. Omkostningerne ved kontrollen betales af dig selv, hvis vandmåleren fungerer korrekt, mens vandværket betaler, hvis måleren viser forkert.

 

Aktuelt

Generalforsamling 2021
Blev afholdt 27-05-2021 på vandværket.


Stort vandspild - Kilden fundet
Kilden til vandspildet er nu fundet.

Men vi opfordrer alle til
løbende at 
checke deres
vandmåler.
F.eks et 
løbende toilet kan
koste dig 
hundredevis af
kroner om året.

Karise Haveaffaldsplads
Pladsen er genåbnet med en midlertidig løsning, hvor haveaffaldet ikke må lægges på jorden, men skal i containere, da der ellers kan ske udvaskning til vores drikkevand. Ryd op, hvis du taber haveaffald, når du læsser af.
Den endelige løsning vil være et vandtæt underlag på en del af pladsen, hvor haveaffaldet skal læsses af. Regnvand afledes til kloak, og løsningen forventes indført 2. kvartal 2021.

For god ordens skyld
Karise vandværk har ikke dispensation til at overskride grænseværdier for pesticider, og det har vi heller ikke brug for. Vores vand er rent. 


 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Henvendelse kan ske på vandværkets telefon:

7070 2407

Bedst i tiden 16:30 til 18:00

Klik her for at se hele bestyrelsen


E-mail:
admin@karise-vandvaerk.dk